Thursday, 10 June 2010

മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങള്?

മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പ്രബലമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ്, മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരക്കാന്‍ പാടില്ല എന്നത്. മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില്‍ ലഹളകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൊഹമ്മദിനെ കഥാപാത്രമാക്കി കാര്‍ട്ടൂണ്‍ വരച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഒരു ചിത്രകാരനെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികള്‍ വധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു പോലത്തെ ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ വാക്കുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ബ്ളോഗില്‍ കാണുന്നു. കാട്ടിപ്പരുത്തി എന്ന ആ ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇതാണ്.

റോബെര്‍ട്ട് മൊറെ (Robert Morey) എന്ന കൃസ്ത്യന്‍ പാസ്റ്റര്‍ ആണ് ആദ്യമായി ഈ വാദം കൊണ്ടു വരുന്നത്, പ്രവാചകന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വരക്കുക തുടങ്ങിയ കലകള്‍ ഹോബിയാക്കിയെടുത്തിയിരുന്ന മറ്റൊരു കാളിദാസന്‍.

 പ്രവാചകന്റെ ചിത്രം വരക്കുക എന്ന് എടുത്തുപറയുന്നതിന്റെ കാരണം, അത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപരാധമെന്ന നിലയിലാണ്. പ്രവാചകന്റെ ചിത്രം എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോഴേക്കും മുസ്ലിങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണം വിടുന്നതിനെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ?

ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഈ വിഷയത്തില്‍ പറയുന്നതെന്താണെന്നു നോക്കാം.

5:90. അല്ലയോ വിശ്വസിച്ചവരേ, മദ്യവും ചൂതാട്ടവും പ്രതിഷ്ഠകളും അവയ്ക്കു മുമ്പില്‍ അമ്പുകൊണടഭാഗ്യംനോക്കുന്നതുമെല്ലാം പൈശാചികവൃത്തികളില്‍പ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങളാകുന്നു. അതൊക്കെയും വര്‍ജിക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്കു വിജയസൌഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം.


005.090

YUSUFALI: O ye who believe! Intoxicants and gambling, (dedication of) stones, and (divination by) arrows, are an abomination,- of Satan's handwork: eschew such (abomination), that ye may prosper.


PICKTHAL: O ye who believe! Strong drink and games of chance and idols and divining arrows are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside in order that ye may succeed.


SHAKIR: O you who believe! intoxicants and games of chance and (sacrificing to) stones set up and (dividing by) arrows are only an uncleanness, the Shaitan's work; shun it therefore that you may be successful.  

ചിത്രങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഖുറാനിലൊരിടത്തും കാണുവാന്‍ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ കല്ലുകളേ(പ്രതിഷ്ഠകളേ)ക്കുറിച്ച് ഖുറാന്‍ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചിത്രങ്ങളേക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല.
 
ഇനി ഹദീസുകള്‍ എന്തു പറയുന്നു എന്നു നോക്കാം.
 
Sahih Muslim vol.3 no.5268.
"Ibn ‘Umar reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) having said: Those who paint pictures would be punished on the Day of Resurrection and it would be said to them: Breathe soul into what you have created.


Sahih Muslim vol.3 no.5271.
"This hadith has been reported on the authority of Abu Mu’awiya though another chain of transmitters (and the words are): ‘Verily the most grievously tormented people amongst the denizens [inhabitants] of Hell on the Day of Resurrection would be the painters of pictures.


Bukhari:Volume 9, Book 93, Number 646:
Narrated Aisha:
Allah's Apostle said, "The painter of these pictures will be punished on the Day of Resurrection, and it will be said to them, Make alive what you have created.' "


Bukhari: Volume 4, Book 54, Number 447:
Narrated 'Aisha:
I stuffed for the Prophet a pillow decorated with pictures (of animals) which looked like a Namruqa (i.e. a small cushion). He came and stood among the people with excitement apparent on his face. I said, "O Allah's Apostle! What is wrong?" He said, "What is this pillow?" I said, "I have prepared this pillow for you, so that you may recline on it." He said, "Don't you know that angels do not enter a house wherein there are pictures; and whoever makes a picture will be punished on the Day of Resurrection and will be asked to give life to (what he has created)?"


Bukhari: Volume 4, Book 54, Number 450:


Narrated Salim's father:
Once Gabriel promised the Prophet (that he would visit him, but Gabriel did not come) and later on he said, "We, angels, do not enter a house which contains a picture or a dog."


Bukhari:Volume 3, Book 34, Number 318:


Narrated Aisha:
(mother of the faithful believers) I bought a cushion with pictures on it. When Allah's Apostle saw it, he kept standing at the door and did not enter the house. I noticed the sign of disgust on his face, so I said, "O Allah's Apostle! I repent to Allah and H is Apostle . (Please let me know) what sin I have done." Allah's Apostle said, "What about this cushion?" I replied, "I bought it for you to sit and recline on." Allah's Apostle said, "The painters (i.e. owners) of these pictures will be punished on the Day of Resurrection. It will be said to them, 'Put life in what you have created (i.e. painted).' " The Prophet added, "The angels do not enter a house where there are pictures."

ഹിജ്‌റ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്ത ഇസ്ലാമികപണ്ഡിതന്‍ Ibn Daqiq al-Id അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിങ്ങനെ.

‘The reasons of the Shari’ah are so eloquent and clear in regard to the prohibition of making pictures that they need no comment and elucidation. That person is missing the mark who says that this prohibition comes under the category of disapproval and is not absolutely unlawful and the stress which had been laid upon its prohibition was not because of the fact that idolatry had been quite recently curbed, ... in the ahadith the reason put forward for the unlawfulness of pictures is this: Those who prepare pictures would be asked to breathe soul on the Day of Resurrection in these pictures made by them. And then they would not be able to do this, they would be punished ...

ആധുനിക കാലത്തെ പ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക ചിന്തകന്‍ ദമാസ്‌ക്കസിലെ ‘Allama Muhammad Munir' അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിങ്ങനെ.

‘The words of the Holy Prophet (may peace be upon him) that every maker of the photo would be tormented on the Day of Resurrection, include every artist whether he makes pictures with the help of his hand (with pencil or with the help of colour paint) or with the help of camera."

ഇതൊക്കെയാണ്‌ കല്ലുകളേക്കുറിച്ചും പ്രതിഷ്ടകളേക്കുറിച്ചും ചിത്രങ്ങളേക്കുറിച്ചും ഫോട്ടോകളേക്കുറിച്ചും മൊഹമ്മദിന്റെയും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍.

ഇതിലൊരിടത്തും മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങളേക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല. ചിത്രങ്ങളേക്കുറിച്ച് പൊതുവായേ പറയുന്നുള്ളു. മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് നിഷിദ്ധമായത് ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ നിഷിദ്ധമാക്കിയവയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും നിഷിദ്ധമാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അത് മനസിലാക്കാന്‍ യതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല.

മൊഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടഭാര്യ ഐഷ പാവകളുമായി കളിക്കുന്നത് ഹദീസുകളില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും മൊഹമ്മദിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തന്നെ.

Bukhari: Volume 8, Book 73, Number 151:
Narrated 'Aisha:
I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter (my dwelling place) they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me.

വേറൊരവസരത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളില്‍ വിരലോടിച്ച് മൊഹമ്മദ് അത് നല്ലതാണെന്നഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

Bukhari: Volume 5, Book 58, Number 214:
Narrated Um Khalid bint Khalid:
When I came from Ethiopia (to Medina), I was a young girl. Allah's Apostle made me wear a sheet having marks on it. Allah's Apostle was rubbing those marks with his hands saying, "Sanah! Sanah!" (i.e. good, good).

ചിത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരെ അള്ളാ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ അതേ മൊഹമ്മദ് തന്നെ ചിത്രങ്ങളില്‍ വിരലോടിച്ച് അതാസ്വദിച്ച് നല്ലതെന്നു പറയുന്നത്, ഖുറാനിലെ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന വിരോധാഭാസങ്ങളില്‍ ഒന്നുമാത്രമാണ്.
സൌദി അറേബ്യയില്‍ റ്റെലിവിഷനില്‍ മനുഷ്യരുടെയും ജീവികളുടേയും ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ അത് ഇസ്ലാമിനു നിരക്കുന്നതല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വലിയ ലഹളതന്നെയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തൊന്നും ആ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല.
 
ചിത്രങ്ങളേക്കുറിച്ച് ഖുറാനിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷ്ടകളേക്കുറിച്ച് ഖുറാനില്‍ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. മാത്രമല്ല കബയില്‍ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കബയില്‍ പ്രവേശിക്കാനും അദ്ദേഹം മടിച്ചു ഒരിക്കല്‍.

Bukhaari: Volume 2, Book 26, Number 671:
Narrated Ibn Abbas:
When Allah's Apostle came to Mecca, he refused to enter the Ka'ba with idols in it. He ordered (idols to be taken out). So they were taken out. The people took out the pictures of Abraham and Ishmael holding Azlams in their hands. Allah's Apostle said, "May Allah curse these people. By Allah, both Abraham and Ishmael never did the game of chance with Azlams." Then he entered the Ka'ba and said Takbir at its corners but did not offer the prayer in it.


കല്ലിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ ചെയ്തിയാണെന്നു പറഞ്ഞ മൊഹമ്മദു തന്നെ കല്ലിനെ ബഹുമാനിച്ചു ചുംബിക്കുന്നത് ഹദീസുകളില്‍ വായിക്കാം.

Bukhari: Volume 2, Book 26, Number 673:
Narrated Salim that his father said:
I saw Allah's Apostle arriving at Mecca; he kissed the Black Stone Corner first while doing Tawaf and did ramal in the first three rounds of the seven rounds (of Tawaf).


Bukhaari:Volume 2, Book 26, Number 679:
Narrated Zaid bin Aslam that his father said:
"I saw 'Umar bin Al-Khattab kissing the Black Stone and he then said, (to it) 'Had I not seen Allah's Apostle kissing you, (stone) I would not have kissed you.' "

ഉമറിനു പോലും ഖുറാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂക്തത്തിന്റെ ഗൌരവം മനസിലായിരുന്നു. പക്ഷെ മൊഹമ്മദിനതു മനസിലായില്ല എന്നത് കഷ്ടമല്ലേ?അതോ പലപ്പോഴും ചെയ്ത പോലെ ഇതൊക്കെ മറ്റ് വിശ്വസികള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമോ?
മൊഹമ്മദ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് കടക വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഇപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങള്‍ അത് പിന്തുടരുന്നു. എല്ലാ വര്‍ഷവും മുടങ്ങാതെ ഈ കല്ലിനെ ഏഴു പ്രവശ്യം വലം വച്ച് ചുംബിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു പറയും, ഞങ്ങള്‍ ഒരു കല്ലിനെയും ആരാധിക്കില്ല വണങ്ങില്ല എന്നും.

 മുസ്ലിങ്ങള്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി തന്നെ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. മിക്ക ചിത്രങ്ങളിലും മൊഹമ്മദിന്റെ മുഖവും കയ്യും മാത്രം വരച്ചിട്ടില്ല. 1388 ല്‍ തുര്‍ക്കിയില്‍ എഴുതിയ മൊഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രമായ Siyer-i Nebi എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു രേഖാ ചിത്രമാണു താഴെ.


മൊഹമ്മദിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ഒരാളെ തല വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതാണി ചിത്രത്തില്‍.
പെര്‍ഷ്യയിലെ ഒരു ചിത്രകാരന്‍ വരച്ച മൊഹമ്മദ് ചന്ദ്രനെ രണ്ടായി പിളര്‍ക്കുന്ന  ചിത്രമാണു താഴെ.
ഇവിടെ മൊഹമ്മദ് സ്ത്രീകളേപ്പോലെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് മുഖം മൂടിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. വാസ്തവത്തില്‍ ആദ്യം മൊഹമ്മദിന്റെ മുഖം കൂടി വരച്ചിരുനു. പിന്നീടത് ഒരു തുണിയിട്ടു മൂടുകയാണുണ്ടായത്.

നിസാം എന്ന പേര്‍ഷ്യന്‍ മുസ്ലിം കവി എഴുതിയ ഒരു കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണു താഴെ.
മൊഹമ്മദിന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗ യാത്രയാണിതില്‍ വരച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
ഇസ്താംബൂളിലെ ടോപ്കാപി മ്യൂസിയത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മൊഹമ്മദിന്റെ കബയിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളത്താണു താഴെയുള്ള ചിത്രത്തില്‍.

ഇറാനിലെ റെസ അബ്ബാസി മ്യൂസിയത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മൊഹമ്മദ് മൊദാബെര്‍ വരച്ച അന്ത്യ വിധിയുടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണു താഴെ.


മൊഹമ്മദും ആദ്യത്തെ നാലു ഖലീഫമാരും.
ഇപ്പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ മൊഹമ്മദിന്റെ മുഖം വരച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കണ്ടാല്‍ പേടി തോന്നുന്ന തരത്തില്‍ അത്രക്ക് ഭീകരാമായിരുന്നു ആ മുഖം എന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം പ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക കലാ ഗവേഷകയയ വിജ്‌ദാന്‍ അലി എന്ന മുസ്ലിം വനിതയാണ്. ഇറാക്കില്‍ ജനിച്ച അവരെ ജോര്‍ദ്ദാന്‍ രാജകുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹം ചെയ്തെടുത്തു. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും(ചരിത്രത്തില്‍ ബി എ യും ഇസ്ലാമിക കലയില്‍ പി എച്  ഡിയും) ഉണ്ടായിരുന്ന അവര്‍ ഇസ്ലാമിക ചിത്രരചനയേക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊഹമ്മദിന്റെ വംശാവലിയില്‍ ജനിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അവര്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങളേക്കുറിച്ച് വിവരം വളരെയധികം ശേഖരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

വിജ്ദാന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം വരക്കാന്‍ പാടില്ല എന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യ സഹസ്രാബ്ദത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ ഒരു നിഷ്കര്‍ഷയാണ്. 16, 17 നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ്, മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന നിലപാട് മുസ്ലിങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത്. അതിനു ഹദീസിന്റെയോ ഖുറാന്റെയോ പിന്‍ബലം ഇല്ലെന്നാണ്‌ വിജ്ദാന്റെ അഭിപ്രായം. അവരുടെ ശേഖരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മുഖത്തോടു കൂടിയ മൊഹമ്മദിന്റെ കുറേ ചിത്രങ്ങളാണു ചുവടെ.

പേര്‍ഷ്യക്കാരനായ അല്‍ ബിറൂണിയുടെ രചനയില്‍ നിന്നും ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണു താഴെ. മൊഹമ്മദ് അവസാന നാളുകളില്‍ വിശ്വസികളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണിതിലെ വിഷയം.

അള്‍ജീരിയയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കാര്‍ഡിലെ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രമാണു താഴെ.

പേര്‍ഷ്യന്‍ ചരിത്രകാരനായ റഷീദ് അല്‍ ദിന്‍ എഴുതിയ ജാമി അല്‍ തവാരിഖ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചിത്രമാണു താഴെ. മൊഹമ്മദിനു ജിബ്രീല്‍ ഖുറാന്‍ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണിതില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കബയിലെ കറുത്ത കല്ലിന്റെ പുനപ്രതിഷ്ടയേക്കുറിച്ച് തര്‍ക്കമുണ്ടായപ്പോള്‍ മൊഹമ്മദ് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ രേഖാ ചിത്രമാണു താഴെ. മൊഹമ്മദ് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോള്‍ ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പറ്റിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്നേ, മെക്കയിലെ വിവിധ ഗോത്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കുന്നതാണിതിലെ വിഷയം.

മൊഹമ്മദിന്റെ ജനനം ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം.


മൊഹമ്മദിന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗ യാത്രയാണു താഴെ.മരണക്കിടക്കയിലെ മൊഹമ്മദ്.


അടുത്ത മൂന്നു ചിത്രങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ നരകത്തില്‍ പീഢിപ്പിക്കുന്നത് മൊഹമ്മദ് ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്.


തലമുടി പുറത്തു കാണിച്ച് പരപുരുഷന്‍മാരില്‍ കാമവികാരമുണ്ടാക്കിയവരെ അള്ളാ തലമുടിയില്‍ തുക്കിയിട്ട് ചുടുന്നതാണിതിലെ വിഷയം.ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരെ കളിയാക്കിയ, അനുവാദം കൂടാതെ വീടിനു പുറത്തു പോയെ സ്ത്രീകളെ നാവില്‍ കൊളുത്തിട്ട് തൂക്കി തീയില്‍ ചുട്ടെരിക്കുന്നതാണിവിടെ.വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീകളെ മുലയില്‍ കൂടി കൊളുത്തിട്ട് തൂക്കി തീയില്‍ ചുടുന്നത് മൊഹമ്മദ് കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നു ഇവിടെ.
 
പറുദീസയില്‍ വച്ച് ഇബ്രാഹിമിനോട് മൊഹമ്മദ് സംസരിക്കുന്നതാണിവിടത്തെ വിഷയം.


 ഇതുപോലെയുള്ള അനവധി ചിത്രങ്ങള്‍ മൊഹമ്മദിന്റേതായി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ട്.

ഇനി ഹദീസുപ്രകാരം ചിത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരെ അവസാന വിധിനാളില്‍ അള്ളാ നേരിടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ്. ആ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഊതി അവക്ക് ജീവന്‍ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടും. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ നരകത്തിലിട്ട് ചുടും.


കാട്ടിപ്പരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ളോഗില്‍ സ്വന്തം ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ത്യ വിധിക്ക് അള്ളായുടെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കാട്ടിപ്പരുത്തിയോട് അള്ളാ എന്തായിരിക്കാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്?

32 comments:

kaalidaasan said...

ഇതുപോലെയുള്ള അനവധി ചിത്രങ്ങള്‍ മൊഹമ്മദിന്റേതായി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ട്.

ഇനി ഹദീസുപ്രകാരം ചിത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവരെ അവസാന വിധിനാളില്‍ അള്ളാ നേരിടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാലണ്. ആ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഊതി അവക്ക് ജീവന്‍ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടും. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ നരകത്തിലിട്ട് ചുടും.


കാട്ടിപ്പരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ളോഗില്‍ സ്വന്തം ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ത്യ വിധിക്ക് അള്ളായുടെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കാട്ടിപ്പരുത്തിയോട് അള്ളാ എന്തായിരിക്കാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്?

Muhammed Shan said...

:)
അവസരോജിതം ...

Noushad Vadakkel said...

>>>>Blogger kaalidaasan said...

ഇതുപോലെയുള്ള അനവധി ചിത്രങ്ങള്‍ മൊഹമ്മദിന്റേതായി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ട്.<<<

കാളിദാസന്‍ , താന്കള്‍ മരിച്ച ശേഷം വിവര ദോഷികള്‍ താങ്കളുടെ കല്പനകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി വല്ലതും ചെയ്തിട്ട് ഞാന്‍ അത് താങ്കളുടെ തലയില്‍ കെട്ടി വെച്ച് താങ്കളെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ എങ്ങനിരിക്കും . അതാണ്‌ താങ്കള്‍ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് .


പ്രശസ്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യര്‍ തന്റെ ചിത്രം പത്തു പേര്‍ വരക്കട്ടെ എന്നല്ലേ പറയൂ ?
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്‌ നബി ( സ )യുടെ ചിത്രം എല്ലാ മുസ്ലിം വീടുകളിലും മുന്‍ വശത്ത് തന്നെ സ്ഥാനം പിടിക്കുമായിരുന്നില്ലേ .? എന്നിട്ടും പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറ തന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു തന്റെ ആശയാദര്‍ശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ വിളിച്ചു പ്രാര്തിക്കുമെന്നു മുന്‍കൂട്ടി അറിഞ്ഞു ( 'അല്ലാഹുവാണ് അറിയിക്കുന്നവന്‍' )തന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നത് നിരോധിച്ചതാണ് .

പിന്നെ അന്നില്ലാത്ത ഒരു ചിത്രം , മരിച്ചു മരമാടിയ ശേഷം വരച്ചാല്‍ അത് പ്രവാചകന്റെ (സ )ചിത്രമാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ വിഡ്ഢിത്തം വേറെയുണ്ടോ ?

അത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏതെന്കിലും ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് അത് പ്രവാചകന്റെ ( സ )ചിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ മുസ്ലിംകള്‍ എതിര്‍ക്കൂ ...അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ചിത്രം വരച്ചാല്‍ അത് 'കാളിദാസ മുഖം മൂടി'കളുടെ ചീപ്പ്‌ പബ്ളിസിറ്റി ശ്രമങ്ങള്‍ എന്നെ കരുതുന്നുള്ളൂ . അവജ്ഞയോടെ ഇത്തരം ചീപ്പ്‌ പബ്ളിസിറ്റിക്കാരെ തള്ളുന്നു . ബുദ്ധിയുണ്ട് പോലും ബുദ്ധി :(

kaalidaasan said...

കാളിദാസന്‍ , താന്കള്‍ മരിച്ച ശേഷം വിവര ദോഷികള്‍ താങ്കളുടെ കല്പനകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി വല്ലതും ചെയ്തിട്ട് ഞാന്‍ അത് താങ്കളുടെ തലയില്‍ കെട്ടി വെച്ച് താങ്കളെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ എങ്ങനിരിക്കും . അതാണ്‌ താങ്കള്‍ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

നൌഷാദ്,


എവിടെയാണു നൌഷാദ് ആ കല്‍പ്പന? ചിത്രം വരക്കരുതെന്നുള്ള കല്‍പ്പന? തന്റെ ചിത്രം വരക്കരുതെന്ന് മൊഹമ്മദ് ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?അത് കല്‍പ്പനയാണെങ്കില്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഖുറാനില്‍ ഒരിടത്തും അത് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല?

വിവരദോഷികള്‍ എന്നു മുദ്ര കുത്തിയാല്‍ വളരെ എളുപ്പമായല്ലോ? മൊഹമ്മദിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം കയ്യാളിയ ഖലീഫമാര്‍ വരെ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഖലീഫമാര്‍ ഭരിച്ചത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നില്ല. മൊഹമ്മദ് മരിച്ച ഉടനെയായിരുന്നു. അവര്‍ക്കുണ്ടകാത്ത അസ്ഖ്യത ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് എവിടെ നിന്നും വന്നു?

kaalidaasan said...

അത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏതെന്കിലും ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് അത് പ്രവാചകന്റെ ( സ )ചിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ മുസ്ലിംകള്‍ എതിര്‍ക്കൂ ...

നൌഷാദ്,

എന്നു വച്ചാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചാല്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ എതിര്‍ക്കില്ല എന്നാണോ?

എന്തിനെയാണു മുസ്ലിങ്ങള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നത് ? പ്രവാചകന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നതിനെയോ പൊതുവായി ചിത്രം വരക്കുന്നതിനെയോ?

സ്വന്തം ചിത്രം കണ്ടല്ല മൊഹമ്മദ് ദേഷ്യപ്പെട്ടതായി ഹദീസുകളില്‍ പറയുന്നത്. മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടായിരുന്നില്ല ജിബ്രീല്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ വീട്ടില്‍ പ്രവേശിക്കാതിരുന്നത്. പൊതുവായ ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു.

മുക്കുവന്‍ said...

ഏതേലും ഒരു മുള്ളാക്ക് തോന്നിയ വെളിപാടാകും കാളീ... എല്ലാം ഒരു വെളിപാടുകളല്ലേ :)

kaalidaasan said...

അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ചിത്രം വരച്ചാല്‍ അത് 'കാളിദാസ മുഖം മൂടി'കളുടെ ചീപ്പ്‌ പബ്ളിസിറ്റി ശ്രമങ്ങള്‍ എന്നെ കരുതുന്നുള്ളൂ . അവജ്ഞയോടെ ഇത്തരം ചീപ്പ്‌ പബ്ളിസിറ്റിക്കാരെ തള്ളുന്നു . ബുദ്ധിയുണ്ട് പോലും ബുദ്ധി :(

കാളിദാസനു ബുദ്ധി അല്‍പ്പം കുറവാണെന്നു കരുതിക്കോളൂ.

സ്വന്തം ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന നൌഷാദിനോട് അന്ത്യ വിധിനാളില്‍ അള്ളാ എന്താണാവശ്യപ്പെടുക? ചിത്രത്തില്‍ ഊതി ജീവന്‍ വയ്പ്പിക്കാനല്ലേ?അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ നൌഷാദ് എന്തു ചെയ്യും?

ഇനി ഇപ്പോള്‍ ഫോട്ടൊ ചിത്രമല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും മലക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിര്‍ദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ തള്ളിക്കളയാന്‍ എളുപ്പമാണ്. അള്ളായെ തള്ളിക്കളയാന്‍ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്.

Noushad Vadakkel said...

>>>സ്വന്തം ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന നൌഷാദിനോട് അന്ത്യ വിധിനാളില്‍ അള്ളാ എന്താണാവശ്യപ്പെടുക?<<<

എന്റെ ഫോട്ടോ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതും മുഹമ്മദ്‌ നബി ( സ )യുടെ പടമെന്ന പേരില്‍ മനസ്സില്‍ തോന്നിയത് വരയ്ക്കുന്നതും രണ്ടു വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ പ്രശ്നമില്ല കാളീ.കാളിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തി സ്ഥിരം തരികിട കളിക്കാന് താല്പര്യമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം .

എന്റെ പേര് 'കാളിദാസന്‍' എന്ന് ആക്കുമ്പോള്‍ അതിനു നിന്ന് തരാം .എന്നാ പിന്നെ നിക്കുന്നില്ല :) ഇപ്പോള്‍ 'നല്ല നമസ്കാരം'

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...

വിജ്ഞാന പ്രദമായ ലേഖനം. കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കരുതെന്നു ഖുറാനിലോ ഹദീസുകളിലോ നിര്‍ദ്ദേശമില്ലെങ്കില്‍ ചിത്രം വരച്ചാല്‍ പിന്നെന്താണ് കുഴപ്പം. മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം വരച്ചതിന്റെ പേരില്‍ തന്നെ എത്ര പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും! വിചിത്രമായ മതം!

Unity said...

sorry, Dear Mr. Kalidaasan, you have to learn more about Islam & Muhammad(S).

looking for a brightfull future,

Best Regards

Muhammad Ali

യരല‌വ said...
This comment has been removed by the author.
സന്തോഷ്‌ said...

നൌഷാദ്, കാളിദാസന്‍ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിനു താങ്കള്‍ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ?

>> എവിടെയാണു നൌഷാദ് ആ കല്‍പ്പന? ചിത്രം വരക്കരുതെന്നുള്ള കല്‍പ്പന? തന്റെ ചിത്രം വരക്കരുതെന്ന് മൊഹമ്മദ് ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?അത് കല്‍പ്പനയാണെങ്കില്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഖുറാനില്‍ ഒരിടത്തും അത് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല? <<

എന്നാല്‍ അതിനേക്കാള്‍ അപ്രസക്തമായ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി "നല്ല നമസ്കാരം" പറഞ്ഞു പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ?

kaalidaasan said...

എന്റെ ഫോട്ടോ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതും മുഹമ്മദ്‌ നബി ( സ )യുടെ പടമെന്ന പേരില്‍ മനസ്സില്‍ തോന്നിയത് വരയ്ക്കുന്നതും രണ്ടു വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ പ്രശ്നമില്ല കാളീ.കാളിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തി സ്ഥിരം തരികിട കളിക്കാന് താല്പര്യമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം .

നൌഷാദേ,
താങ്കളെ ഇരുത്തനോ നിറുത്താനോ അല്ല ഞാന്‍ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ഖുറാന്‍ മുഴുവന്‍ നോക്കിയിട്ടും, ചിത്രം വരക്കരുതെന്ന ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം ഞാന്‍ എങ്ങും കണ്ടില്ല. പ്രവാചകന്റെ ചിത്രം വരക്കാന്‍ പടില്ല എന്ന് മൊഹമ്മദ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു എന്നു താങ്കളാണിവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ നിര്‍ദ്ദേശം എവിടെ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും കൊച്ചു കുട്ടികളേപ്പോലെ മുഖം ​വീര്‍പ്പിക്കുന്നത് നൌഷാദിനു ചേര്‍ന്നതാണോ?

ഹദീസുകളിലും തന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നത് മാത്രമായി മൊഹമ്മദ് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ചിത്രവും വരക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹവും ജിബ്രീല്‍ മലക്കും പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. ഐഷയുടെ മുറിയില്‍ ചിത്രമുള്ളതു കൊണ്ട്, മനുഷ്യരുടേയല്ല, അവിടെ പ്രവേശിക്കാതിരുന്ന മൊഹമ്മദും ജിബ്രീലും പറഞ്ഞത് ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുന്നതും അനിസ്ലാമികവും അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമാണെന്നാണ്. അപ്പോള്‍ വരക്കുന്നതു മാത്രമല്ല കാണുന്നതും ശിക്ഷാര്‍ഹമാണെന്നു വരുന്നു. അത്മാര്‍ത്ഥമായിട്ടാണു മുസ്ലിങ്ങള്‍ ആ വിഷയത്തെ കാണുന്നതെങ്കില്‍ അവരൊരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ചിത്രവും വരക്കാനോ കാണാനോ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. അതു കൊണ്ടാണ്, നൌഷദും മറ്റെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അനിസ്ലാമിക മായ ഒരു നടപടി ഞാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. താങ്കള്‍ അള്ളായുടെ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷെ ഇതില്‍ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോകാന്‍ മാത്രമെന്താണുള്ളതെന്നു മനസിലായില്ല.

ഓടിപ്പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യം മനസില്‍ വച്ചേക്കണെ. അന്ത്യ വിധി നാളില്‍ അള്ളാ കണിശമായും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും.

kaalidaasan said...

അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും പ്രവാചകന് സ്വലാത്ത് ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസികളായവരേ, നിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുക.(ഖുര്‍‌ആന്‍ 33:56)

യരലവ,

അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മറ്റൊരാളെ ചേര്‍ത്താലെ അള്ളാഹു കോപിക്കൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ മേലെ ആരെയെങ്കിലും പ്രതിഷ്ടിച്ചാലൊനും അദ്ദേഹം കോപിക്കില്ല.

അള്ളാഹു മൊഹമ്മദിനു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. മൊഹമ്മദ് കബയിലെ കല്ലിനു സ്വലത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അപ്പോള്‍ അള്ളാഹുവിനു മീതെ മൊഹമ്മദും അതിനു മീതെ ഒരു കല്ലും. വിചിത്രമാണു കാര്യങ്ങള്‍.

kaalidaasan said...

ഏതേലും ഒരു മുള്ളാക്ക് തോന്നിയ വെളിപാടാകും കാളീ... എല്ലാം ഒരു വെളിപാടുകളല്ലേ :)

മുക്കുവന്‍,

വാസ്തവം.

1400 വര്‍ഷം മുമ്പ് ഒരു മുള്ളാക്കു തോന്നിയ വെളിപാടുകളാണിന്ന് ലോകത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാന്‍ പരുവത്തില്‍ ഭീകര രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

kaalidaasan said...

ബിജു ചന്ദ്രന്‍,

ആധുനിക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരുഅനുഛേദമാണു നൌഷാദ്. മൌദൂദി ഖുറാനിലെ പല കര്യങ്ങളും മൊഹമ്മദ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് പലതും തെറ്റാണെന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. തന്റെ ചിത്രം വരക്കരുതെന്ന് മൊഹമ്മദ് ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൊഹമ്മദ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ കാരണം ചിത്രം വരച്ചാല്‍ ഒരു പക്ഷെ അള്ളായേക്കാളും പ്രാധാന്യം മൊഹമ്മദിനു കൈവരും എന്ന പേടി കോണ്ടും. യരലവ ഇവിടെ അള്ളാഹു പോലും മൊഹമ്മദിനു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതായി ഖുറാനില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനു വച്ചാല്‍ മൊഹമ്മദു തന്നെ അള്ളായേക്കാളും മുകളില്‍ അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം പ്രതിഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ?

ഇപ്പോള്‍ ബിന്‍ ലാദനൊക്കെ അവിശ്വസികള്‍ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന വിശുദ്ധ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിനു നിരക്കുന്നതല്ല എന്നാണു പല മുസ്ലിങ്ങളും പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും. പക്ഷെ അവിശ്വസികളെ കൊല്ലുന്നത് അള്ളാ തന്നെയാണെന്ന ഖുറാന്‍ സൂക്തം ഇവരൊക്കെ തമസ്ക്കരിക്കുന്നു. മൊഹമ്മദ് കൊല്ലുമ്പോള്‍ അള്ള കൊല്ലുന്നു. മൊഹമ്മദ് എറിയുമ്പോള്‍ അള്ള എറിയുന്നു എന്നൊക്കെയാണു ഖുറാനില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് പിന്തുടരുന്ന ബിന്‍ ലാദന്‍ പറയുന്നതും ഇതു തന്നെ . അള്ളാക്കു വേണ്ടി അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അള്ളാ ചെയ്യുന്നു എനാണദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നതും.

8: 17-19 വാസ്തവത്തില്‍ നിങ്ങളല്ല അവരെ വധിച്ചത്. പ്രത്യുത, അല്ലാഹുവാകുന്നു. പ്രവാചകാ, നീ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അല്ലാഹുവാണ് എറിഞ്ഞത്. (വിശ്വാസികള്‍ ഇതില്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതോ) അല്ലാഹു, അവരെ മഹത്തായ ഒരു പരീക്ഷണം വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യിക്കേണടതിന്നുമായിരുന്നു.

കുരുത്തം കെട്ടവന്‍ said...

അല്ലാഹുവും പ്രാവാചകനും കല്‍പിച്ചത്‌ തള്ളികളയുക!, അവര്‍ വിലക്കിയതിനെ നിര്‍ലോഭം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക!! അങ്ങിനെ ഇസ്‌ലാമിനെ നന്നാക്കാന്‍ ഒരു പുതിയ പ്രവാചകന്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടിയാനു വിരലിലെണ്ണാന്‍ കുറച്ച്‌ അനുയായികളെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്‌. ഒാര്‍ക്കുക നിങ്ങളുടെ മുന്‍ഗാമികളില്‍ ചിലര്‍ ഇത്തരം നീച പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. അവരെ കാത്ത്‌ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്‌.

സുബിന്‍ said...

തീര്‍ച്ചയായും അടിമപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന വാദം. ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഇനിയും അറിയണം എന്ന് വാദിക്കുന്നവര്‍ തന്നെ അതിനു മുതിര്‍ന്നിരുന്നെന്കില്‍ എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ.

സുബിന്‍ said...

@കുരുത്തം കെട്ടവന്‍
അവരെ ഒക്കെ കൊന്നു തള്ളിയില്ലേ.. ഇനി ഞങ്ങളെക്കൂടി ഭീഷണിപ്പെടുതാനാണോ?

യരല‌വ said...

സുബിന്‍: മലയാളക്കരയില്‍ മുസ്ലിംകളായി പിറന്നവര്‍ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തേക്കാളും പ്രാധാന്യത്തോടെ മദ്രസ്സകളില്‍ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമികാ‍രാധനാ കര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്; അതിനാല്‍ കാളിദാസന്‍ ഖുറാനെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെകുറിച്ചും എഴുതുമ്പോള്‍ നൌഷാദിനെ പോലെയുള്ളവര്‍ മറുപടി പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞുപോവുന്നത്.

kaalidaasan said...

കുരു,

അല്ലാഹുവും പ്രവാചകനും പറഞ്ഞത്, തള്ളിക്കളയരുത്. അവര്‍ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്റെ ചിത്രം വരക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടല്ലല്ലോ. ഒരു ചിത്രവും വരക്കുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നല്ലേ? കുരു എത്ര ചിത്രങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? അത് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് കിട്ടാന്‍ പോകുന്ന ശിക്ഷ ഭയാനകം തന്നെയല്ലേ? മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കിട്ടാന്‍ പോകുന്ന ഭയാനക ശിക്ഷയേക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതിനു മുന്നെ കുരുവിനു കിട്ടാന്‍ പോകുന്ന ശിക്ഷയേക്കുറിച്ചല്ലേ വിലപിക്കേണ്ടത്? ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങള്‍ കടുകിട തെറ്റാതെ പാലിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന പലരും സ്വന്തം ഫോട്ടൊ ബ്ളോഗുകളിള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരേക്കൂടി അല്ലാഹുവും പ്രവാചകനും ഇതൊക്കെ വിലക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അന്ത്യ ദിനത്തില്‍ ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്ന ശക്ഷയില്‍ നിന്നു രക്ഷിച്ചു കൂടെ. അവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം വിട്ടു കളയുക. അവര്‍ ഏതായാലും നരകത്തിലെ വിറകു കഷണങ്ങളാണ്. കപട വിശ്വാസികളെ നേര്‍വഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടത് കുരു എന്ന വിശ്വാസിയുടെ കടമയല്ലേ? ലത്തീഫും കാട്ടിപ്പരുത്തിയുമൊക്കെ ഫോട്ടൊ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചതിന്‌ നരകത്തില്‍ പോകുന്നത് അത്ര നല്ലതാണോ?

kaalidaasan said...

കുരു,

ഇസ്ലാമിനെ നന്നാക്കലൊന്നും എന്റെ കടമയല്ല.അത് നന്നാവുകയോ നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. കാളിദാസനേപ്പോലുള്ളവര്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം വരച്ചു രസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാട്ടിപ്പരുത്തിയാണെഴുതിയത്. അത് വായിച്ചപ്പോള്‍ മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം മുസ്ലിങ്ങള്‍ തന്നെ വരച്ചു രസിച്ചതിനേക്കുറിച്ചു ഞാന്‍ എഴുതി. അത് ചില സത്യങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം. കുരുവും കാട്ടിപ്പരുത്തിയുമൊക്കെ ഇവിടെ വിളമ്പുന്നതല്ല വാസ്തവം എന്നറിയിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം.

chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

മത ഭ്രാന്തന്മാരായ മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് മൊഹമ്മദിന്റെ ചിത്രം
മാത്രമല്ല, ചിത്രം തന്നെ ഹറാമല്ലേ !!! ശില്‍പ്പങ്ങളും !!!
കേരളത്തിലെ എത്ര സിനിമ കൊട്ടകകളാണ് പഹയന്മാര്‍ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞത്.
ഏതായാലും മൊഹമ്മദിന്റെ കുറെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാനായതില്‍ സന്തോഷം.
മതവികാരം വൃണപ്പെടുന്ന മനോരോഗം ഇങ്ങനെ ലോക വിവരമുണ്ടാകുംബോഴേ ഭേദമാകു.

kootharamapla öകൂതറ മാപ്ല said...

മിസ്റ്റര്‍ കാള്‍, ഇത്രേം നാള്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം പലരും വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.വളരെ നന്ദി ചിത്രങ്ങളിവിടെ പോസ്റ്റിയതിന്.ഒരു ചിത്രത്തിന് യേശുവിന്റെ ചിത്രവുമായി നല്ല സാമ്യമുണ്ട് താടിയും മീശയുമുള്ളതിനാലാവാം.ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത് മീശയില്ലാതെ താടിമാത്രമുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു!

ബൈ ദ ബൈ മിസ്റ്റര്‍ കാള്‍, താങ്കളുടെ കമന്റ് ബോക്സില്‍ കമന്റിടുന്നവരെയൊക്കെ ലത്തി ഏന്റ് പാര്‍ട്ടീസ് മുസ്ലീം വിരോധികളായി കണക്കാക്കുന്നതു പോലെ മാപ്ലയ്ക്കു തോന്നുന്നു ഏമൈ കററ്റ്??.

തൂവലാൻ said...

പ്രസ്ക്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ! പ്രസ്ക്തിയുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളും!

അബ്‌കാരി said...

thanks ... very informative..

SapienceAbdl said...

തൊടുപുഴയില്‍ സമാധാനത്തിന്റെ മതം കോടാലിയിലൂടെ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=111133

ഭൂതത്താന്‍ said...

നന്ദി വിജാനപ്രദം ....മുഹമ്മദ്‌ നബി യുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം

ബാവാസ്‌ said...

ഇസ്ലാം എന്നും ശാന്തിയുടെയും സൌഹാര്‍ദദ ത്തിന്റെയും മതമാണു.മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ
അക്ഷേപിക്കള്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലിയല്ല. ലോകത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എതിര്‍പ്പുകള്‍ നേരിട്ട മതം അത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ്. അന്നും ഇന്നും ഏറെ അക്രമങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാസങ്ങള്‍ക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്‍ വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ സത്ത ഉള്‍കൊളളാ സാധിച്ചവര്‍ക്കതിനു കഴിന്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയവും.ഇന്ന് ബ്ലോഗില്‍ വിലസുന്ന ഇസ്ലാം വിരോധികളെക്കാള്‍ “വലിയ മഹാന്മാര്‍” ലോകത് കഴിഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇസ്ലാമിനോന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല .
പ്രവച്കന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നതിന്റെ മുസ്ലിംകള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്.അത് ചിത്രം വരക്കാന്‍ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തോന്നും നോക്കിയല്ല. പ്രവാചക സൌന്ദര്യ്തെ ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ ഒരുചിത്രതിനും ആവില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്,അത് തിരിയണമെങ്കില്‍ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വിമര്ശിക്കുന്നവര്‍ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അനുയായികളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാന്‍ കൂടി തയ്യാറാകണം.
ഇസ്ലാമില്‍ ചിത്രം വരക്കാന്‍ പറ്റുമോ ,എങ്ങിനെയുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാന്‍ പറ്റും എന്നൊക്കെ
ഇസ്ലാമിക പണ്ടിതന്മാന്‍ പറഞ്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിരിയെണ്ടവര്‍ക്ക് തിരിയും,ഖുറാന്‍ പരിഭാഷകള്‍ നോക്കി സ്വന്തം യുക്തിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല.
ഇസ്ലാം പലതിനും അര്‍ഹിക്കുന്ന ആദരവും അംഗീകാരാവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങള്‍ക്കും(മക്ക മദീന ) വസ്തുക്കള്‍ക്കും (ചുംബിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കല്ല്‌) മാസങ്ങള്‍ക്കും (റമളാന്‍) വ്യക്തികള്‍ക്കും (പ്രവാചകന്മാര്‍ ) മെല്ലാം ഈ അംഗീകാരം
ഉണ്ട്. അതൊരിക്കലും ആരാധനയല്ല. “മാതാവിന്റെ കാലിന്ച്ചുവട്ടിലാണ് മക്കളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗം “
എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദാസനും കൂട്ടരും അതും തിരഞു പോകുമോ. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെതായ രൂപത്തില്‍ മനസ്സിലെക്കെണ്ടാതുണ്ട്.നബിയ്ടെ പേരില്‍ അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചെറുതാവുകയല്ല. മാലാഖമാരോട് തന്റെ ദൂതന്റെ മഹത്വങ്ങള്‍ പറയുന്നു. എന്നതാണ്. അതെന്തിന് ഖുര്‍ ആനില്‍ പറഞു. അല്ലഹുപോലും ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ,വിശ്വാസികളും ചെയ്യുക എന്നതാന്, ഇത് വിശ്വസികളോടാണൂ പറയുന്നതും,( പൂച്ചക്കെന്തുകര്യം.................)
ഇസ്ലാമിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ.....നിങ്ങളൊന്നും നേടുകയില്ല...ഇതുകൊണ്ട്,,,,, ആവൊ വല്ലതും നേടിയോ ആരെങ്കിലും....
പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ..അതാകും ഗുണം ...ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവര്‍ക്ക് അവന്‍ നല്ലത് തോന്നിക്കും........................

കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കതിരിക്കുക. ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലെ കാട്ടികൂട്ടലുകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമോ പ്രവാചകനോ ഉത്തരവാദിയല്ല ..

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടു പുകഴ്ത്തി പറയുകയും സത്യ്മതമാന്നെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രമുഖന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.(പെരോര്‍മയില്ല) അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ടു
ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോലെ അദ്ദേഹം കാരണം കണ്ടെത്തിയത് ഈ മുസലിം പേരിലുള്ള കട്ടികൂടലുകളിലെക്ക് വന്നു ചേരാന്‍ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദതെകുരിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഒന്നെയുള്ളു.ഇസ്ലാം ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം.

ബാവാസ്‌ said...

ഇസ്ലാം എന്നും ശാന്തിയുടെയും സൌഹാര്‍ദദ ത്തിന്റെയും മതമാണു.മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ
അക്ഷേപിക്കള്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലിയല്ല. ലോകത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എതിര്‍പ്പുകള്‍ നേരിട്ട മതം അത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ്. അന്നും ഇന്നും ഏറെ അക്രമങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാസങ്ങള്‍ക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്‍ വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ സത്ത ഉള്‍കൊളളാ സാധിച്ചവര്‍ക്കതിനു കഴിന്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയവും.ഇന്ന് ബ്ലോഗില്‍ വിലസുന്ന ഇസ്ലാം വിരോധികളെക്കാള്‍ “വലിയ മഹാന്മാര്‍” ലോകത് കഴിഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇസ്ലാമിനോന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല .
പ്രവച്കന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നതിന്റെ മുസ്ലിംകള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്.അത് ചിത്രം വരക്കാന്‍ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തോന്നും നോക്കിയല്ല. പ്രവാചക സൌന്ദര്യ്തെ ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ ഒരുചിത്രതിനും ആവില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്,അത് തിരിയണമെങ്കില്‍ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വിമര്ശിക്കുന്നവര്‍ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അനുയായികളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാന്‍ കൂടി തയ്യാറാകണം.
ഇസ്ലാമില്‍ ചിത്രം വരക്കാന്‍ പറ്റുമോ ,എങ്ങിനെയുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാന്‍ പറ്റും എന്നൊക്കെ
ഇസ്ലാമിക പണ്ടിതന്മാന്‍ പറഞ്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിരിയെണ്ടവര്‍ക്ക് തിരിയും,ഖുറാന്‍ പരിഭാഷകള്‍ നോക്കി സ്വന്തം യുക്തിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല.
ഇസ്ലാം പലതിനും അര്‍ഹിക്കുന്ന ആദരവും അംഗീകാരാവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങള്‍ക്കും(മക്ക മദീന ) വസ്തുക്കള്‍ക്കും (ചുംബിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കല്ല്‌) മാസങ്ങള്‍ക്കും (റമളാന്‍) വ്യക്തികള്‍ക്കും (പ്രവാചകന്മാര്‍ ) മെല്ലാം ഈ അംഗീകാരം
ഉണ്ട്. അതൊരിക്കലും ആരാധനയല്ല. “മാതാവിന്റെ കാലിന്ച്ചുവട്ടിലാണ് മക്കളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗം “
എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദാസനും കൂട്ടരും അതും തിരഞു പോകുമോ. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെതായ രൂപത്തില്‍ മനസ്സിലെക്കെണ്ടാതുണ്ട്.നബിയ്ടെ പേരില്‍ അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചെറുതാവുകയല്ല. മാലാഖമാരോട് തന്റെ ദൂതന്റെ മഹത്വങ്ങള്‍ പറയുന്നു. എന്നതാണ്. അതെന്തിന് ഖുര്‍ ആനില്‍ പറഞു. അല്ലഹുപോലും ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ,വിശ്വാസികളും ചെയ്യുക എന്നതാന്, ഇത് വിശ്വസികളോടാണൂ പറയുന്നതും,( പൂച്ചക്കെന്തുകര്യം.................)
ഇസ്ലാമിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ.....നിങ്ങളൊന്നും നേടുകയില്ല...ഇതുകൊണ്ട്,,,,, ആവൊ വല്ലതും നേടിയോ ആരെങ്കിലും....
പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ..അതാകും ഗുണം ...ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവര്‍ക്ക് അവന്‍ നല്ലത് തോന്നിക്കും........................

കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കതിരിക്കുക. ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലെ കാട്ടികൂട്ടലുകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമോ പ്രവാചകനോ ഉത്തരവാദിയല്ല ..

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടു പുകഴ്ത്തി പറയുകയും സത്യ്മതമാന്നെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രമുഖന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.(പെരോര്‍മയില്ല) അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ടു
ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോലെ അദ്ദേഹം കാരണം കണ്ടെത്തിയത് ഈ മുസലിം പേരിലുള്ള കട്ടികൂടലുകളിലെക്ക് വന്നു ചേരാന്‍ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദതെകുരിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഒന്നെയുള്ളു.ഇസ്ലാം ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം.

Kuttettan said...

കാളിദാസനെ എന്‍ ഡി എഫുകാര്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നൊരു സംശയം .

സാധാരണക്കാരന്‍ said...

99% Muslims disown religious extremism. Muslims apologise for the painful incident in Thodupuzha. Let this not happen again and all the culprits be caught and punnished.